De overheid zet sterk in op Leven Lang Ontwikkelen en maakt hier ook middelen voor beschikbaar om individuen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen, werkgevers en sociale partners te stimuleren hier een rol bij te spelen, het onderwijs te flexibiliseren en de algemene leercultuur te versterken.  

•    Concreet komt per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie beschikbaar: het STAP budget. De overheid stelt middelen beschikbaar om het voor volwassenen makkelijker te maken scholing te volgen. Het gaat om een bedrag van max. 1000,- pp, per jaar. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/11/11/tk-av-1616…;

•    Via een scholingsregister zal inzichtelijk worden gemaakt welke opleidings- en financieringsmogelijkheden er zijn en leerwerklokketten zullen ondersteunen bij leer- en ontwikkelvragen.

•    In het kader van de herstelpakketgelden van de overheid komt in 2021 63 miljoen beschikbaar voor praktijkleren in het mbo ter verbetering van de directe inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het gaat om kortdurende opleidingen voor bij- en omscholing met een duur van maximaal 9 maanden. Hierbij kan het gaan om mbo-opleidingen gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. 

De middelen voor het inkopen van scholing bij mbo-instellingen worden beschikbaar gesteld aan regionale mobiliteitsteams, waar de centrumgemeente, UWV en sociale partners samenwerken. Met elkaar wordt bepaalt welke scholing past bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de doelgroep in de regio en hoeveel leerbanen/leerbedrijven hier voor nodig zijn. Erkende leerbedrijven ontvangen een vergoeding naar rato van het aantal weken dat de kandidaat bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest.

•    Om werkgevers in het mkb te stimuleren tot een sterke leercultuur is per 1 januari 2020 de SLIM- regeling in werking getreden. In 2021 staan er twee tijdvakken open voor individuele mkb-ondernemingen en één tijdvak voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. Lees ook: Project Slim West-Friesland van start

•    Voor MKB!dee is er extra aandacht voor de leercultuur bij het mkb tot 50 werknemers.

•    Om (digitaal) laaggeletterde werknemers opleidingstrajecten aan te bieden die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden kunnen werkgevers binnenkort op basis van de subsidieregeling Tel mee met Taal subsidie aanvragen.

•    De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever (erkend leerbedrijf) maakt voor de begeleiding van een deelnemer of student van een bbl leerwerkplek. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. 
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.
 

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...