Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in verschillende agrarische sectoren leveren economisch rendement op. Dat blijkt uit een eerste tussenbalans in het kader van de Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, begin deze maand.

Volgens onderzoeker Wim van Dijk van de WUR heeft kringlooplandbouw zeker potentie, maar vragen de regels om veel maatwerk en goed samenspel tussen de deelnemers.

Wat is een van de opvallendste conclusies?

‘Een belangrijke verschuiving die we waarnemen betreft het stijgende aandeel tijdelijk grasland in met name in het noorden van de provincie. Dit komt meestal in plaats van graan in het bouwplan van akkerbouwers, waardoor het aandeel hoger rendabele gewassen stijgt.’

Wat zijn de effecten?

‘Agronomisch gezien kan het de bodemvruchtbaarheid op bouwland een extra impuls geven. Aan de andere kant stelt het GLB-beleid ook een minimum aan het aantal hectares blijvend grasland. Dit mag op landelijk niveau niet meer dalen dan 5 procent ten opzichte van het referentiejaar 2012.’

Wat betekent de grondruil voor de verschillende sectoren?

‘We zien dat met name melkveehouders iets kunnen groeien. Ze krijgen de beschikking over meer grasland, het zij om te beweiden, dan wel om het te maaien. Aan de andere kant geeft het tuinders, akkerbouwers en bollentelers de beschikking over meer vers land voor hun specifieke intensievere teelten. Ook voor hen betekent dit een plus op de opbrengsten.’

Alle deelnemers worden er dus beter van?

‘Op de korte termijn zijn er zeker voordelen. Voor de langere termijn zijn er ook zeker aandachtspunten. De puzzel is complexer dan alleen een wisselschema in grondgebruik. Doordat ondernemers meer op elkaars grond komen nemen de risico’s voor verspreiding van bodemziekten toe. Een goede bedrijfshygiëne is dan belangrijk. Ook de benutting van stikstof in wisselbouwsituaties is een aandachtspunt’.

Waar is de focus nu op gericht?

‘We gaan de uitkomsten met de ondernemers van de zeven samenwerkingsverbanden bespreken. Wat kan er beter en hoe is dat het beste te organiseren? Daar zal straks de aandacht naar uitgaan. Samenwerkingsverbanden hebben de potentie aangetoond. In het vervolg kunnen we kijken hoe die nog optimaler kan worden benut.’

Meer nieuws

Pilotproject met cable pooling van start in Wieringermeer

Cable pooling kan mogelijk ruimte scheppen op het elektriciteitsnet om versneld zon op dak-...

EG subsidie voor verduurzaming glastuinbouw

De nieuwe ronde van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is geopend.

Glastuinbouwsector leert zich van zijn beste kant te laten zien aan jongeren

Go Go Greenhouse leert glastuinbouwondernemers hoe zij zich kunnen presenteren als interessante en...