Veel bedrijven in onze sectoren delen grond. Omdat dit delen door huur/verhuur/ruilen soms ingewikkeld is, zijn we met enkele bedrijven uit de provincie en periferie twee jaar geleden een project gestart om de samenwerking te analyseren: Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, een analyse van zeven verschillende samenwerkingsvormen met grond als basis. Een soort gemengd bedrijf met veel verschillende gebruikers. Bollentelers, akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en veehouders doen mee. Het project is nu in een afrondende fase.

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.

Wat opvalt is dat bedrijven die samenwerken vaak weinig van elkaar weten. Ook zijn de mogelijke effecten op elkaars teelt lang niet altijd inzichtelijk, bij verschillende teelten na elkaar. Een van de eerste ‘oogsten’ was dat telers meer inzicht kregen in risico’s van aaltjes in opvolgende teelten. Ook leerden ze over het effect van hun teelt op het organische stofgehalte in de grond en hoe dit voor de langere termijn te verbeteren, als je het land maar voor een jaar gebruikt. Er wordt nog gerekend aan de financiële kant van het landgebruik.

Het is een interessant project, het raakt aan actuele thema’s als bodemvitaliteit, klimaateffect en effectief omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en mest. Nu zijn we bezig met de voorbereiding van een vervolgproject dat in een grotere regio kan worden uitgerold. Daarvoor zoeken we nog geïnteresseerde ketenpartners om mee te doen, denken en betalen. De aanvraag rondom grondgebruik en klimaat zit momenteel in een eerst PPS-ronde van de Topsector.

Voor mij is het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar effectief en verantwoord landgebruik, omdat het een erg dure en schaarse productiefactor is. Ook weten we van de bodem dat je niet alleen kunt ‘halen’, je zult ook moten ‘brengen’. Als een van de gronddelers dat niet doet, mis je een stuk bodemvitaliteit en andere waarden als biodiversiteit. Het op waarde (dus euro’s) zetten van de inspanningen om de bodem in goede conditie te houden, kan ons verder helpen. Dus: werken aan bodem delen met een goede balans tussen Planet, People en Profit.

Nico Verduin
Voorzitter LTO Noord Regio West

Bron: Nieuwe Oogst 28/4/18 - Column Nico Verduin

 

Meer nieuws

Ilse Boersen

5 vragen aan Ilse Boersen (29), ijs- en zuivelboerderij De Wieringer

Maak kennis met de deelnemers aan het jongerenpanel van de Greenport NHN conferentie.

Zoetwaterboer Klaas Schenk: “Iedereen heeft belang bij voldoende beschikbaarheid van water"

Om meer hoogwaardig uitgangsmateriaal te oogsten gooide Klaas Schenk zijn bedrijfsvoering volledig...
Digital Farming NHN

Data oogsten met Digital Farming NHN: Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Interview met Kristel van Ammers van Hogeschool Inholland en Pieter Vlaar van Vertify. Met...